TEMA N.V. | 2030 ANTWERPEN | Vosseschijnstraat 20 | Tel. +32 3 541 64 74  
 
FELDER houtbewerkingsmachines
Zoeken:

Voorwaarden

Tema n.v.
Vosseschijnstraat 20 PB 46
B-2030 ANTWERPEN
Tel. +32 3 541 64 74
 
Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL1: OFFERTE – BESTELLING - LEVERING

1.1 Onze offertes zijn zonder verbintenis en blijven slechts gedurende één maand geldig. Bij aanvaarding van de offertes op latere datum zijn onze prijzen voor herziening vatbaar.

1.2 Onze prijzen gelden voor levering franco onze werkhuizen zonder B.T.W. die ten laste van de koper blijft.

1.3 De verkoper behoudt het recht om na de bestelling maar voor de levering de
overeengekomen prijs te verhogen indien deze verhoging het gevolg is van een
wijziging in één of meer prijsbepalende factoren. De koper heeft in dit geval het
recht om de aankoop schriftelijk en zonder schadeloosstelling te annuleren, uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijswijziging.

1.4 Elke bijkomende verplaatsing die nodig is voor de levering van de goederen wegens afwezigheid bij de eerste aanbieding op het aangeduide leveringsadres, wordt bijkomend gefactureerd aan de koper.

1.5 Elke geplaatste bestelling verplicht de koper tot volledige betaling van de bestelde goederen. Bij afzegging van een bestelling heeft N.V. Tema het recht hetzij te vorderen dat de koper de bestelde goederen afneemt en overgaat tot de volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadevergoeding te vorderen van 30 % van het bedrag van de totale bestelling.

1.6 Indien voor de koper een aantal bijzondere vereisten belangrijk zijn voor het gebruik van de goederen, dient hij dit schriftelijk mede te delen uiterlijk op het ogenblik van de bestelling.

1.7 Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag van de ontvangst van het voorschot. Een laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd.
Overschrijding van deze termijn kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

1.8 Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant zelfs wanneer ze franco worden verzonden of verzekerd zijn.

1.9 De goederen worden geleverd overeenkomstig de algemene leveringsvoorwaarden van de fabrikant, waarvan de koper uitdrukkelijk erkent er kennis van te hebben, en volgens de Europese richtlijnen.

1.10 De verkoper heeft de goederen, voorwerp van de bestelling verzekerd tegen accidentele schade of verlies tot op het ogenblik dat deze bij de koper afgeladen of gelost zijn.

1.11 Alle risico’s aan dewelke de goederen kunnen blootstaan, dienen door de koper te worden gedragen vanaf het ogenblik dat de goederen ter beschikking staan van de koper.

ARTIKEL 2: BETALING

2.1 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst met de N.V. TEMA, zijn alle rekeningen betaalbaar contant bij levering en bij ontvangst van de factuur. Bij niet betaling op de factuurdatum worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden, alsmede kortingen en andere voordelen.
Eveneens zullen vanaf factuurdatum 12% verwijlintresten worden aangerekend zonder ingebrekestelling en zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15 % schadevergoeding wegens wanbetaling, met een minimum van € 150,00.

2.2 Bij eventuele verkoop op afbetaling of door financiering, evenals bij vertraagde betaling, verbindt de koper zich ertoe de geleverde goederen te verzekeren tegen nieuwwaarde en wordt op eerste verzoek een bewijs van betaling aan de N.V. Tema bezorgd. Deze verzekeringspolis wordt afgesloten in het voordeel van de N.V. Tema, hetgeen uitdrukkelijk aan de verzekeringsmaatschappij dient te worden medegedeeld door de koper en in de verzekeringspolis dient te worden vermeld. In geval van de brand of ander ongeval zal de N.V. Tema bij voorrang worden uitbetaald tot beloop van het resterende saldo.
De koper dient hiervoor de verschuldigde premie te betalen.

2.3 N.V. Tema behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze levering slechts gedeeltelijk is.

ARTIKEL 3: EIGENDOMSVOORBEHOUD TEN VOORDELE VAN DE N.V. TEMA

Er geldt bij iedere bestelling en levering een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van N.V. Tema.
De eigendomsoverdracht van de goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden.
De koper erkent uitdrukkelijk dat de N.V. Tema het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling, onverminderd de toepassing van artikel 1.

ARTIKEL 4: MONTAGE

4.1 Voor het opstellen en de montage van de goederen wordt volgens overeen te komen voorwaarden door de leverancier een technieker ter beschikking gesteld.

4.2 Verplaatsing- en/of verblijfskosten zijn steeds ten laste van de koper. De nodige hulpkrachten en/of materiaal dienen door de koper ter beschikking te worden gesteld. Wanneer gespecialiseerde techniekers van de buitenlandse leveranciers nodig zijn, worden deze kosten rechtstreeks aan de koper aangerekend.

4.3 Door de koper zijn steeds voorafgaandelijk werken uit te voeren: aansluiting van de elektrische leiding, luchtleiding en verwarmingsmedia. Ook de stofafzuiging dient aan de afzuigkappen te worden aangesloten. Indien deze werken niet tijdig door de koper zijn in orde gebracht tengevolge waarvan de levering vertraging oploopt, wordt de factuur desalniettemin opeisbaar en komen alle bijkomende kosten ten laste van de koper.

4.4 De levering- en montagewerken vallen enkel onder de verantwoordelijkheid van de N.V. Tema voor wat het door Tema geleverde materiaal betreft. Alle schade aan personeel of materiaal van de koper berokkend, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. Het montagepersoneel van de N.V. Tema werkt onder verantwoordelijkheid van de koper. Alle tijdsverlies veroorzaakt aan het personeel van de N.V. Tema door de koper of diens personeel, of om het even welke hinder voor het in de kortst mogelijke tijd uitvoeren van de montagewerken, zullen ten laste vallen van de koper.

ARTIKEL 5: GARANTIE

5.1 De goederen zijn gewaarborgd volgens de voorwaarden van de fabrikant. De koper erkent uitdrukkelijk voorafgaandelijk in kennis te zijn te zijn gebracht van deze voorwaarden, die deel uit maken van de overeenkomst.

5.2 Defecte onderdelen in de garantieperiode worden kosteloos door de fabrikant geleverd. De vrachtkosten hiervoor zijn steeds ten laste van de klant. De werkuren en verplaatsing vallen ook steeds ten laste van de klant.

5.3 De koper ontslaat N.V. Tema uitdrukkelijk van alle schadevergoedingen aan verwerkt materiaal, alsook alle vergoedingen voor de onrechtstreekse schade die het gevolg zijn van een defect aan de geleverde goederen.

5.4 Bij een eventuele bevestiging van aansprakelijkheid door een gerechtelijke uitspraak, blijft deze aansprakelijkheid in hoofde van de N.V. Tema beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
Deze beperking van de aansprakelijkheid van N.V. Tema geldt op gelijke wijze voor alle werknemers en aangestelden die voor de uitvoering van de overeenkomst instaan. In de gevallen waarin N.V. Tema dient te worden beschouwd als een producent, overeenkomstig de wet betreffende de aansprakelijkheid van goederen met gebreken, is N.V. Tema niet aansprakelijk voor de schade die werd veroorzaakt door een gebrek in de goederen, of door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer aansprakelijk is.

5.5 Tweedehandsgoederen worden aanvaard in de staat waarin deze zich bevinden op het ogenblik van de levering. Kleine afwijkingen aan tweedehandsgoederen, die te wijten zijn aan ouderdom of slijtage vormen geen aanleiding in hoofde van de koper om de levering te kunnen weigeren. Deze kunnen nooit worden aanzien als een verborgen gebrek.

ARTIKEL 6: ALGEMENE BEPALINGEN

6.1 De koper dient de goederen onmiddellijk bij levering na te zien en eventuele
beschadigingen op de leveringsnota duidelijk en gedetailleerd te vermelden.
Op straffe van de verval van recht moet elke klacht of protest gebeuren bij
aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na ontvangst van de goederen.

Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering der goederen volledig te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en de algemene
verkoopsvoorwaarden.
Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht de volledige levering te weigeren. Evenmin kan een betwisting worden ingeroepen als reden tot niet betaling.

6.2 N.V. Tema aanvaardt van de partijen die contracteren enkel die algemene factuurvoorwaarden die niet strijdig zijn met onderhavige factuurvoorwaarden van de N.V. Tema en die voorafgaandelijk op het ogenblik van de bestelling schriftelijk en uitdrukkelijk zijn medegedeeld door de koper.

6.3 Indien N.V. Tema door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ze het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat N.V. Tema tot het betalen van een schadevergoeding of waarborg kan worden gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan staking, uitsluiting, brand, machinebreuk of elke andere vorm van bedrijfsstoornissen, hetzij bij N.V. Tema hetzij bij één van haar leveranciers van goederen en/of diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, overstroming, stormweer, blokkade, oproer, epidemieën, devaluatie, alsmede plotselinge verhoging van de invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van leveringen door haar leveranciers alsmede het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

6.4 In geval van gerechtelijke procedure zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
6.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.